AVO Logo
Site Map | FAQ |
Alaska Volcano Observatory
Introduction | Reference Search | Glossary 
You are here: Home > Library > Fumarole gases of pyroclastic flows of Bezymyannyy and Katmai volcanoes [Fumarolnyye gazy piroklasticheskikh potokov vulkanov bezymyannogo i katmai]

FUMAROLE GASES OF PYROCLASTIC FLOWS OF BEZYMYANNYY AND KATMAI VOLCANOES [FUMAROLNYYE GAZY PIROKLASTICHESKIKH POTOKOV VULKANOV BEZYMYANNOGO I KATMAI]
Menyaylov, I. A., 1969, Fumarole gases of pyroclastic flows of Bezymyannyy and Katmai volcanoes [Fumarolnyye gazy piroklasticheskikh potokov vulkanov bezymyannogo i katmai]: in Vulkany i izverzheniya, Moscow, Izdatelstvo Nauka, p. 78-81.
Contact AVO Privacy Accessibility Information Quality FOIA
URL: avo.alaska.edu/downloads/reference.php
Page modified: February 16, 2017 16:07
Contact Information: AVO Web Team

twitter @alaska_avo
facebook alaska.avo
email Receive volcano updates by email: USGS VNS